Podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „podmínky“)

1. POUŽITÉ POJMY

1.1. Správce dat: DAMARA s.r.o., IČ: 27916642 (dále „správce“)

1.2. Zákazník: Subjekt využívající produkty a služby správce

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) v souladu s Kap. IV, Odd. 4. GDPR.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem dodání objednaných produktů nebo služeb a fakturace. Vaše kontakty můžeme využít k zasílání reklamních či obchodních sdělení, zavazujeme se však nepředat je žádné třetí straně s výjimkou osob dopravujících zboží.

3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti správce a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu stanoveném těmito podmínkami.

3.2. Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků v souladu s těmito podmínkami. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení ochrany osobních údajů („nařízení”).

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou bezpečně shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let (dle zákona o účetnictví – zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky.

5. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze následující osobní údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávky: jméno, příjmení, ulice, psč, město, stát, telefon, IČ, DIČ, email, IP adresa, číslo bankovního účtu a veškeré údaje z fotokopií dokladů předaných zákazníkem správci.

6. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním písemné žádosti na adresu správce.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021.

+420 732 632 155